mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta gm. Krasnobród, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 16.04.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta punktów monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w  dniu 18.04.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta i nakazał:
  • niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem  ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta Krasnobród;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na :

utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania     z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta zaopatruje w wodę ok. 594 mieszkańców następujących miejscowości: Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Lublinie

Anna Strzyż