mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Suchodoły, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody z dnia 14.09.2018 r., pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły , punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. u. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 14.09.2018 r./ decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Suchodoły i nakazał:
  • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia  przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie  wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie PPIS w Kraśniku zezwolił na:
 utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę  Suchodoły zaopatruje w wodę ok. 920 mieszkańców następujących miejscowości: Suchodoły, Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel