mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec, gm. Sitno, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 19.09.2017 r. i 21.09.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec gm. Sitno, stwierdził  przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 22.09.2017 r. decyzje, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec gm. Sitno, powiat zamojski i nakazał unieruchomienie wodociągu oraz nałożył obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie przygotowywania żywności;
  • przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych i poinformowanie o powyższym PPIS w Zamościu;
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;

Jednocześnie PPIS w Zamościu zezwolił na:

  • utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: mycia, prania i innych celów domowych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie  wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec gm. Sitno zaopatruje w wodę ok. 460 mieszkańców osiedla po byłym PGR w Jarosławcu oraz mieszkańców okolicznych domków jednorodzinnych.

Z-ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż