mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów , gm Krasnystaw, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 18.02.2019 r. z powiadomieniem o przekroczeniu, uzyskanym po pobraniu w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów punktów monitoringowego, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 18.02.2019 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów oraz nakazał administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić ww. wodociąg do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody;
  • do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia zapewnić wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania powyższego rozporządzenia;
  • podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody  z ww. wodociągu, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
  • poinformować w sposób skuteczny wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów zaopatruje w wodę ok. 340 mieszkańców miejscowości Latyczów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel