mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Pawłówka , gm. Rachanie, powiat tomaszowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Tomaszowie Lubelskim po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 18.10.2018 r. pobranymi w dniu 16.10.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Pawłówce, gm. Rachanie punktów monitoringowych, stwierdził przekroczenie dopuszczalnych wartości parametru mikrobiologicznego "bakterie grupy coli", co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z  obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Tomaszowie Lubelskim wydał w dniu 18.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Pawłówce i nałożył na administratora wodociągu obowiązek niezwłocznego:
  • poinformowania w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców;
  • zapewnienia odbiorcom wody możliwości korzystania z wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjęcia działań w kierunku ustalenia przyczyny pogorszenia się jakości wody;
  • przedłożenia harmonogramu realizacji działań naprawczych;
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć wodociągową do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • przedłożenia pozytywnych wyników badania wody.
Jednocześnie PPIS w Tomaszowie Lubelskim zezwolił na:
- utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwia odbiorcom korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe be4dzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pawłówce, zaopatruje w wodę ok. 299 mieszkańców miejscowości Pawłówka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel