mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba, gm. stary Zamość, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się w dniu 21.09.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość punków monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych , co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 21.09.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba i nałożył na administratora wodociągu obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Stary Zamość;
  • zapewnienia konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej korzystającym dotychczas z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba;
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznymi zdrowotnym;
jednocześnie PPIS w Zamościu zezwolił na:
utrzymywanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów).
ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba zaopatruje w wodę ok. 3600 mieszkańców następujących miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary Zamość, Chomeciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne, Kol.Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel