mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka , gm. Gorzków, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu sporządzonym przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A, po badaniu próbki wody pobranej w dniu 29.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka punktu monitoringowego stwierdził ponadnormatywną zawartość enetrokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 01.06.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
  • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje w wodę ok. 36 mieszkańców miejscowości Widniówka.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż