mapa serwisudrukuj

Lublin, dnia 05.07.2017r.
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz, gm. Adamów, powiat zamojski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 30.06.2017r. oraz 04.07.2017r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. , poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 05.07.2017r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z  wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz i nakazał:

1. unieruchomienie ww. wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
2. poinformowanie wszystkich użytkowników że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

 
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Bondyrz zaopatruje w wodę ok. 70 osób mieszkańców miejscowości Bondyrz.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel
Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Adamów