mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brześce, gm. Janowiec, powiat puławski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się z informacją  przesłaną w dniu 13.08.2018 r. przez Gminę Janowiec o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brześcach gm. Janowiec stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
W związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 13.08.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brześce i nakazał:
  • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wody z niniejszego ujęcia, iż woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze na wodociągu mające na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu ws Puławach harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Janowiec;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
jednocześnie zezwolił na utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet, pranie w temperaturze min. 600 C, sprzątanie.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor  natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Brześce zaopatruje w wodę ok.548 mieszkańców miejscowości: Brześce, Brześce - Kolonia, Janowice.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel