mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 08.11.2017 r. i 09.11.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych       i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 10.11.2017 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród, powiat zamojski i nakazał unieruchomienie wodociągu oraz nałożył obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w zakresie przygotowywania żywności;
  • przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych i poinformowanie o powyższym PPIS w Zamościu;
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
  • zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 Jednocześnie PPIS w Zamościu zezwolił na :
- utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: mycia, prania i innych celów domowych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krasnobród zaopatruje w wodę ok. 3410 mieszkańców następujących miejscowości: Podklasztor, Podzamek, Nowa Wieś, Borki, Krasnobród.

Lubelski Państwowy  Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel