mapa serwisudrukuj
Lublin, dnia 14.07.2017r.
Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Nielisz, część leżąca na terenie miejscowości Bzowiec gm. rudnik, powiat krasnostawski


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 11.07.2017r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. , poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 13.07.2017r. decyzję,w  której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszka Duża gm. Nielisz z części leżącej na terenie gminy Rudnik ,punkt poboru Przepompownia Bzowiec i nakazał:
  1. unieruchomienie ww. wodociągu w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
  2. poinformowanie wszystkich użytkowników że woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
  3. zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
  4. przeprowadzanie do odwołania skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenia zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w odę Gruszka Duża gm. Nielisz część leżąca na terenie miejscowości Bzowiec gm. Rudnik- zaopatruje w wodę ok. 383 osoby , mieszkańców miejscowości Bzowiec.

Z- ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat dotyczy:
Województwa: Powiaty: Gminy:
  • WOJ. LUBELSKIE
  • Powiat zamojski
  • Nielisz