mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec, gm. Sitno , powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 04.09.2018 r. oraz 06.09.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec punków monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. u. z  2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 07.09.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Jarosławiec i nakazał:
  • niezwłocznie poinformować konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Sitno;
  • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na :
utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Jarosławiec zaopatruje w wodę ok 410 mieszkańców miejscowości Jarosławiec.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż