mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kraczewice gm. Poniatowa, powiat opolski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami badania próbek wody z dnia 06.09.2018 r., pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kraczewice punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym  zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim wydał w  dniu 06.09.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kraczewice i nakazał:
  • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywanie posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego  wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie PPIS w Opolu Lubelskim zezwolił na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet, sprzątanie oraz pranie w temperaturze powyżej 600 C.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kraczewice zaopatruje w wodę ok. 1525 mieszkańców następujących miejscowości: Kraczerwice Rządowe, Kraczewice Prywatne, Poniatowa Kolonia (I i II), Szczuczki Kolonia, oraz mieszkańców miejscowości Szczuczki gm. Wojciechów.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel