mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba, gm. Stary Zamość, powiat zamojski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zamościu po zapoznaniu się w dniu 17.10.2018 r. z cząstkowym sprawozdaniem z badania próbek wody pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 17.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wierzba i nałożył na administratora wodociągu obowiązek:
  • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
  • przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz  z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Stary Zamość,
  • zapewnienia konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej korzystającym dotychczas z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba,
  • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do jakości odpowiadającym wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na:
utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba zaopatruje w wodę ok. 3600 mieszkańców następujących miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary Zamość, Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne, Kol. Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan Sitaniecki, Na Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż