mapa serwisudrukuj

  Lublin, dnia 19.11.2015r.

 

 Komunikat nr 1

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębowiec, gm. Skierbieszów , powiat zamojski

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18.11.2015r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębowiec stwierdził przekroczenie  parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

 

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 19.11.2015r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębowiec i nakazał :

-         niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,

-         przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych i poinformowanie o powyższym  Wójta Gminy Skierbieszów,

-         podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym   i  zdrowotnym,

-         zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej,

jednocześnie zezwolił na:

      -   utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji  i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych /spłukiwanie ustępów/.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników   badania   próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dębowiec zaopatruje w wodę ok. 769 osób, mieszkańców miejscowości Dębowiec i Dębowiec Kolonia.

 

 

Z upoważnienia

Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w  Lublinie

Kierownik

Oddziału Epidemiologii

Bożena Kess