mapa serwisudrukuj
Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec, gm. Gorzków, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 06.07.2016r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie załącznikami nr 1 część A oraz nr 3 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989),.

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 11.07.2016r. decyzję z której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec i nakazał:
- prowadzenie stałej dezynfekcji wody do odwołania;
- niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
- zapewnienie zast5ępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
- przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Krasnymstawie
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycie możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę  Orchowiec zaopatruje w wodę ok. 500 osób , mieszkańców następujących miejscowości: Orchowiec, Bogusław i Felicjan.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
lek. med. Mirosław Starzyński