mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zarajec Modliborski gm. Modliborzyce, powiat janowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 11.10.2017 r. oraz 16.10.2017 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie  załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 17.10.2017 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zarajec Modliborski i nakazał:
- unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych;
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od taty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z  przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

jednocześnie zezwolił na:
- utrzymywanie tego wodociągu z ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zarajec Modliborski zaopatruje w wodę ok. 3819 mieszkańców następujących miejscowości: Brzeziny, Dąbie, Felinów, Kolonia Zamek, Michałówka, Modliborzyce, Słupie, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Kolonia, Zarajec.


Z- CA Lubelskiego Państwowego  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż