mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn, gm. Terespol, powiat bialski

                                                                                                                                                         Lublin, dnia 22.11.2018r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Saniatrny6 w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się w dniu 22.11.2018 r. z raportami badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 22.11.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn i nakazał administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić wodociąg;
  • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach : Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rak kąpieli;
  • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
  •  podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
  • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
  • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.
Jednocześnie PPIS w Białej Podlaskiej zezwolił na utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia pzrez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze wzgledu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Koroszczyn zaopatruje w wodę ok. 7351 mieszkańców następujących miejscowości: Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie
Irmina Nikiel