mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica, gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie  po zapoznaniu się w dniu 24.09.2018 r. z raportem z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica gm. Krasnystaw punktu monitoringowego, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego , co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 24.09.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica i nakazał administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić ww. wodociąg do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody;
  • do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia zapewnić wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania powyższego rozporządzenia;
  • podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody z ww. wodociągu , a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
  • poinformować w sposób skuteczny wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do spożycia , przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica zaopatruje w wodę ok. 646 mieszkańców następujących miejscowości: Krynica, Bzite, Józefów.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel