mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew,gm. Wysokie, powiat lubelski.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z powiadomieniami o przekroczeniu przedłożonymi przez Gminę Wysokie w dniu 01.10.2018 r. z przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej badań wody, pobranej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Giełczew gm. Wysokie, punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 01.10.2018 r., decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew, gm. Wysokie i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu;
  • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym oraz przedstawienie PPIS w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta;
  • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania i prac porządkowych;
  • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
Jednocześnie PPIS w Lublinie zezwolił na:
- utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Giełczew, gm. Wysokie zaopatruje w wode ok. 1412 mieszkańców następujących miejscowości w gminie Wysokie: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Kolonia, Giełczew Doły, Radomirka, Kajetanów, Spławy, Kąty oraz w gminie Krzczonów miejscowość Kosarzew Stróża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel