mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz, powiat janowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się  z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. oraz 16.10.2017 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne         z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część Ado rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 18.10.2017 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek i nakazał:
- unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie stosownych działań naprawczych;
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, kąpieli i prania;
przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego  z przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego Źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
jednocześnie zezwolił na:
- utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do  celów sanitarnych(spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Błażek zaopatruje w wodę ok. 949 mieszkańców następujących miejscowości: Błażek; Samary; Moczydło Nowe.
 
Z - CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż