mapa serwisudrukuj

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz gm. Chrzanów, powiat janowski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04.12.2017 r., stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 cześć A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1989), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 07.12.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ortocz i nakazał:
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów;
- przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie dni od daty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych i gospodarczych (mycie, sprzątanie, pranie z zachowaniem temperatury minimum  600 C oraz innych celów domowych - spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok 512 mieszkańców miejscowości Orocz.

Z - CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż