mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka gm. Annopol, powiat kraśnicki [2018-12-14]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po otrzymaniu informacji o podejrzeniu włamania do pomieszczenia zabezpieczającego właz do zbiornika wyrównawczego na ujęciu wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka, gm . Annopol wydał w dniu 13.12.2018 r. decyzję, w której nakazał unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka gm. Annopol oraz:

 1. niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia , przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli;
 2. informowanie na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku o podejmowanych działaniach;
 3. zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu , wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 4. wykonać w ramach kontroli wewnętrznej badania wody pozwalające określić jej przydatność do spożycia przez ludzi.


Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Z uwagi na możliwość zagrożenia zdrowia i życia ludzi związaną z używaniem wody z przedmiotowego wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku nakazał unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka, stwierdzając jednocześnie brak przydatności wody do spożycia w stanie obecnym oraz nakazał podjecie stosownych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka zaopatruje w wodę ok. 579 mieszkańców następujących miejscowości: Grabówka, Grabówka kolonia, Grabówka Ukazowa.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Kowala gm. Poniatowa, powiat opolski [2018-12-11]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami badania próbek wody z dnia 30.11.2018 r. (SB/122508/11/2018; SB/122510/11/2018; SB/122511/11/2018), przeprowadzonymi w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp.z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, a pobranymi z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala gm. Poniatowa punktów monitoringowych, stwierdził iż woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala zaopatruje w wodę ok. 1093 mieszkańców następujących miejscowości: Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel
 

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm.Batorz, powiat janowski [2018-12-10]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 03.12.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm. Batorz stwierdził, że  woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 07.12.2018 r. ocenę, w której stwierdził, że woda z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek może być ponownie używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje  w wodę ok. 937 mieszkańców miejscowości: Błażek, Samary, Nowe Moczydła.


Z- CA Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski [2018-12-04]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody chlorowanej pobranej w dniu 28.11.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka gm. Krasnystaw punktów monitoringowych stwierdził, że woda chlorowana spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1 A i nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 30.11.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody  chlorowanej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka.

Jednakże , mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie nakazał:
 • prowadzenie stałej dezynfekcji wody do odwołania, środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności;
 • monitorować zawartość chloru w sieci wodociągowej (zawartość chloru iu odbiorców nie może przekraczać 0,3mg/l);
 • zwiększyć częstotliwość badania jakości wody - raz na kwartał.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje  w wodę ok. 175 mieszkańców miejscowości Widniówka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm.Batorz, powiat janowski [2018-11-28]
Lublin, dnia 27.11.2018 r.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz stwierdził przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego "bakterie grupy coli", co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 27.11.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek i nakazał:
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek do stanu zgodnego z przepisami:
 • zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • poinformować wszystkich użytkowników wodociągu o tym, że woda nie nadaje się do spożycia;
 • przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim harmonogram działań naprawczych;
 • przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim pozytywne wyniki badań wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
 • utrzymać wodociąg w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje w wodę ok. 937 mieszkańców miejscowości: Błażek, Samary, Nowe Moczydła.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm.Gorzków, powiat krasnostawski [2018-11-26]
Lublin, dnia 23.11.2018 r.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody pobranymi przez przedstawiciela SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A w dniu 21.11.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  wodę Widniówka gm. Gorzków punktów monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z załącznikiem nr 1 część A i część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20417 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w  dniu 23.11.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
 • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu że woda w obecnym stanie nie nadaje się do do spożycia tzn. do picia , przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
 • ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.                      
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadani rygor natychmiastowej wykonalności.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje w wodę ok. 175 mieszkańców miejscowości Widniówka.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel


Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn gm.Terespol, powiat bialski [2018-11-26]
                                                                                                                                                         Lublin, dnia 22.11.2018r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Saniatrny6 w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się w dniu 22.11.2018 r. z raportami badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego - bakterie grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 22.11.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn i nakazał administratorowi wodociągu:
 • unieruchomić wodociąg;
 • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach : Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rak kąpieli;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 •  podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
 • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.
Jednocześnie PPIS w Białej Podlaskiej zezwolił na utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia pzrez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze wzgledu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Koroszczyn zaopatruje w wodę ok. 7351 mieszkańców następujących miejscowości: Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn gm.Terespol, powiat bialski [2018-11-26]
Lublin, dnia 23.11.2018 r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się w dniu 23.11.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn punktów monitoringowych i wykluczeniu w badanych próbkach parametrów mikrobiologicznych: Escherichia coli oraz enterokoki, wydał w dniu 23.11.2018 r. decyzję, w której stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn i nakazał administratorowi wodociągu:
 • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska, o warunkowej przydatności do spożycia przez ludzi wody z ww. wodociągu;
 • prowadzić stała dezynfekcję wody do odwołania środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności;
 • monitorować zawartość chloru na stacji uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej (zawartość chloru u odbiorców nie może przekraczać 03mg/l);
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
 • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu.

Niniejszej decyzji PPIS w Białej Podlaskiej nadał rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn zaopatruje w wodę ok. 7351 mieszkańców następujących miejscowości:Bohukały, Dobratycze - Kolonia, Kobylany, Kołpin - Ogrodniki, Koorszczyn, Krzyczew, Kukuryki, Kuzawka, Lebiedziew, Lechuty Duże, Małaszewicze Małe, Michalków, Murawiec, Neple, Podolanka, Polatycze, Samowicze, Starzynka, Zastawek , Żuki, Dobratycze, Kopytów, Kopytów - Kolonia, Kożanówka, Wólka Dobryńska.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 34/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Jarnuty, gmina Łomża, powiat łomżyński [2018-10-31]

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzeniaw Aleksandrowie gm. Gościeradów, powiat kraśnicki [2018-10-30]
Lublin, dnia 29.10.2018 r.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się  z raportami z badania próbek wody pobranymi w dniu 26.10.2018 r. w ramach kontroli sanitarnej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Aleksandrów punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 cześć A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 29.10.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Aleksandrowie i nakazał:
 • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym  i zdrowotnym;
 • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia , przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
 • przedłożenie PPIS w Kraśniku harmonogramu realizacji działań naprawczych;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • jednocześnie zezwolił na:
 • utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Aleksandrowie zaopatruje w wodę ok. 1500 mieszkańców następujących miejscowości: Aleksandrów, Księżomierz Dzierzkowska, Ksieżomierz Gościeradowska, Ksieżomierz Kolonia, Księżomierz Kościelna.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 83 > >> >|