mapa serwisu
Filtruj Zmiń
Treść:
Rodzaj wody:
Typ komunikatu:
Obszary:

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Drelów gm. Drelów, powiat bialski [2018-10-12]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 10.10.2018r. punków monitorigowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Minist5ra Zdrowia z dnia 7 grudnia 32017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 12.10.2018 r. decyzje w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów i nakazała administratorowi wodociągu:
 • unieruchomić wodociąg,
 • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka oraz Wólka Łózecka, Żerocin oraz Pereszczówka, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
 • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu, jednocześnie PPIS w Białej Podlaskiej zezwolił na :
 • - utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów zaopatruje w wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka, Wólka Łózecka, Żerocin oraz Pereszczówka.


Z- Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w  Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 26/HK/2018 dot. pogorszenia jakości wody do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe (gm. Mały Płock) oraz Borkowo i Zaskrodzie kolonie gm. Kolno [2018-10-11]

Komunikat nr 25/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Giby w miejscowościach: Pogorzelec, Karolin, Białogóry, Tartaczysko, Frącki, Głęboki Bród, gmina Giby, powiat sejneński [2018-10-09]

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew gm. Wysokie, powiat lubelski [2018-10-08]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, pobranej w dniu 03.10.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Giełczew gm. Wysokie, punktów monitoringowych, stwierdził że woda poddawana uzdatnieniu w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 05.10.2018 r. decyzje,  w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew gm. Wysokie.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gielczew, gm. Wysokie zaopatruje w wodę ok. 1412 mieszkańców następujących miejscowości w gminie Wysokie: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Kolonia, Giełczew Doły, Radomirka, Kajetanów, Spławy, Kąty oraz w gminie Krzczonów miejscowość Kosarzew Stróża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Kurów gm. Kurów, powiat puławski [2018-10-08]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się w dniu 05.10.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kurów punktów monitoringowych, nie stwierdził przekroczeń parametrów mikrobiologicznych w badanych próbkach wody poddawanej dezynfekcji stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Puławach wydał w dniu 05.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi dezynfekowanej wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kurów i nakazał administratorowi wodociągu:
 • kontynuować uzdatnianie wody w procesie dezynfekcji i kontrolować poziom chloru wolnego w wodzie, tak, aby jego zawartość nie przekraczała 0,3mg/l;
 • niezwłocznie poinformować konsumentów o przydatności wody do spożycia przez ludzi i prowadzonym uzdatnianiu wody;
 • na bieżąco informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych;
 • prowadzić badania mikrobiologicznej jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w miejscu wprowadzania wody do sieci wodociągowej oraz w punktach sieci pozwalających na ocenę skuteczności prowadzonych działań naprawczych z częstotliwością 1 raz w miesiącu;
 • przekazywać PPIS w Puławach wyniki z przeprowadzonych badań jakości wody.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kurów zaopatruje w wodę ok. 5738 mieszkańców następujących miejscowości: Kurów, Barłogi, Bronisławka, Brzozowa Gać, Dęba, Józefów, Kłoda Łakoć, Olesin, Płonki, Posiołek, Szumów, Wołka Nowodworska, Zastawie.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
 Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski [2018-10-05]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 05.10.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica gm. Krasnystaw punktów monitoringowych stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7  grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 05.10.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica zaopatruje w wodę ok. 646 mieszkańców następujących miejscowości: Krynica, Bzite, Józefów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Drelów gm. Drelów, powiat bialski [2018-10-02]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 28.09.2018 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r., poz. 2294).

 W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 01.10.2018 r., ocenę w której stwierdził przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów pod warunkiem prowadzenia ciągłej dezynfekcji.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów zaopatruje  w wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka oraz Wólka Łózecka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew gm. Wysokie, powiat lubelski [2018-10-01]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z powiadomieniami o przekroczeniu przedłożonymi przez Gminę Wysokie w dniu 01.10.2018 r. z przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej badań wody, pobranej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Giełczew gm. Wysokie, punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 01.10.2018 r., decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Giełczew, gm. Wysokie i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu;
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym oraz przedstawienie PPIS w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta;
 • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania i prac porządkowych;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.
Jednocześnie PPIS w Lublinie zezwolił na:
- utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Giełczew, gm. Wysokie zaopatruje w wode ok. 1412 mieszkańców następujących miejscowości w gminie Wysokie: Giełczew Pierwsza, Giełczew Druga, Giełczew Kolonia, Giełczew Doły, Radomirka, Kajetanów, Spławy, Kąty oraz w gminie Krzczonów miejscowość Kosarzew Stróża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Grabowiec gm. Grabowiec, powiat zamojski [2018-09-28]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu sie w dniu 28.09.2018 r. ze sprawozdaniem z badań wody pobranej w dniu 25.09.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabowiec, gm. Grabowiec punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych , co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 28.09.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowiec i nałożył na administratora wodociągu obowiązek:
 • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
 • przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Grabowiec,
 • zapewnienia konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej korzystającym dotychczas z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabowiec,
 • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na :
utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych(spłukiwanie ustępów).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabowiec zaopatruje w wodę ok. 1600 mieszkańców następujących miejscowości: Grabowiec, Góra Grabowiec.

Z- CA  Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba gm. Stary Zamość, powiat zamojski [2018-09-28]
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 26.09.2018 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodą Wierzba stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 28.09.2018 r. ocenę, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia wodę Wierzba zaopatruje w wodę ok. 3600 mieszkańców następujących miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary Zamość, Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne , Kol. Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan Sitaniecki, Nowa Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski.Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
 w Lublinie
Anna Strzyż

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 81 > >> >|