mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
 • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/Bukowina, powiat biłgorajski  2018-06-21

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w  Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z informacją przesłaną w dniu 18.06.2018 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Biszczy, dotyczącą pobranych w dniu 15.06.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Biszczy punktów, stwierdził ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie  wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 18.06.2018 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biszcza na odcinku od pompowni Biszcza/Bukowina i nakazał:
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 • niezwłoczne poinformowanie mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
 • przedłożenie do PPIS w Biłgoraju planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Biszcza;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia przez ludzi.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Biszcza zaopatruje w wodę ok.1080 mieszkańców miejscowości Bukowina i Wola Kulońska.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna  Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża gm.Uścimów, powiat lubartowski  2018-06-19

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu  zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży gm. Uścimów punktów monitoringowych, wydał ocenę , w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ochoży gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża gm. Uścimów, powiat lubartowski  2018-06-19

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Lubartowie po zapoznaniu się w dniu 13.06.2018 r.  z badaniami próbek wody pobranymi w dniu 11.06.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży  punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, gm. Uścimów i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów);
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Lubartowie;
 • niezwłocznie poinformować ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m.in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ochoża, gm. Uścimów zaopatruje w wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoża.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Gorzków, powiat krasnostawski  2018-06-19

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody z dnia 11.06.2018 r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka punktu poboru, wydał w dniu 12.06.2018 r. decyzję w której stwierdził, iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka gm. Gorzków zaopatruje w wodę ok. 36 mieszkańców miejscowości Widniówka.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka , gm. Gorzków, powiat krasnostawski  2018-06-19

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu sporządzonym przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A, po badaniu próbki wody pobranej w dniu 29.05.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka punktu monitoringowego stwierdził ponadnormatywną zawartość enetrokoków kałowych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 01.06.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych;
 • zapewnienie konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
 • niezwłoczne poinformowanie wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje w wodę ok. 36 mieszkańców miejscowości Widniówka.

Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż