mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
 • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka gm. Annopol, powiat kraśnicki  2018-12-14

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po otrzymaniu informacji o podejrzeniu włamania do pomieszczenia zabezpieczającego właz do zbiornika wyrównawczego na ujęciu wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka, gm . Annopol wydał w dniu 13.12.2018 r. decyzję, w której nakazał unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka gm. Annopol oraz:

 1. niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu , że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia , przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i kąpieli;
 2. informowanie na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku o podejmowanych działaniach;
 3. zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu , wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 4. wykonać w ramach kontroli wewnętrznej badania wody pozwalające określić jej przydatność do spożycia przez ludzi.


Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Z uwagi na możliwość zagrożenia zdrowia i życia ludzi związaną z używaniem wody z przedmiotowego wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku nakazał unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka, stwierdzając jednocześnie brak przydatności wody do spożycia w stanie obecnym oraz nakazał podjecie stosownych działań naprawczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Grabówka zaopatruje w wodę ok. 579 mieszkańców następujących miejscowości: Grabówka, Grabówka kolonia, Grabówka Ukazowa.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Kowala gm. Poniatowa, powiat opolski  2018-12-11
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się z raportami badania próbek wody z dnia 30.11.2018 r. (SB/122508/11/2018; SB/122510/11/2018; SB/122511/11/2018), przeprowadzonymi w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp.z o.o., 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, a pobranymi z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala gm. Poniatowa punktów monitoringowych, stwierdził iż woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kowala zaopatruje w wodę ok. 1093 mieszkańców następujących miejscowości: Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Spławy.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel
 

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm.Batorz, powiat janowski  2018-12-10

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 03.12.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm. Batorz stwierdził, że  woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 07.12.2018 r. ocenę, w której stwierdził, że woda z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek może być ponownie używana do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje  w wodę ok. 937 mieszkańców miejscowości: Błażek, Samary, Nowe Moczydła.


Z- CA Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka gm. Krasnystaw, powiat krasnostawski  2018-12-04

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody chlorowanej pobranej w dniu 28.11.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka gm. Krasnystaw punktów monitoringowych stwierdził, że woda chlorowana spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1 A i nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 30.11.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody  chlorowanej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Widniówka.

Jednakże , mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie nakazał:
 • prowadzenie stałej dezynfekcji wody do odwołania, środkiem atestowanym o aktualnym terminie ważności;
 • monitorować zawartość chloru w sieci wodociągowej (zawartość chloru iu odbiorców nie może przekraczać 0,3mg/l);
 • zwiększyć częstotliwość badania jakości wody - raz na kwartał.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Widniówka zaopatruje  w wodę ok. 175 mieszkańców miejscowości Widniówka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Błażek gm.Batorz, powiat janowski  2018-11-28

Lublin, dnia 27.11.2018 r.


Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek, gm. Batorz stwierdził przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego "bakterie grupy coli", co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 27.11.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Błażek i nakazał:
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek do stanu zgodnego z przepisami:
 • zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • poinformować wszystkich użytkowników wodociągu o tym, że woda nie nadaje się do spożycia;
 • przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim harmonogram działań naprawczych;
 • przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Janowie Lubelskim pozytywne wyniki badań wody wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;
 • utrzymać wodociąg w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Błażek zaopatruje w wodę ok. 937 mieszkańców miejscowości: Błażek, Samary, Nowe Moczydła.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel