mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec, gm. Gorzków, powiat krasnostawski  2016-07-11
Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec, gm. Gorzków, powiat krasnostawski

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 06.07.2016r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującymi w tym zakresie załącznikami nr 1 część A oraz nr 3 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2015r. poz. 1989),.

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 11.07.2016r. decyzję z której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec i nakazał:
- prowadzenie stałej dezynfekcji wody do odwołania;
- niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
- zapewnienie zast5ępczego źródła wody do spożycia przez ludzi;
- przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Krasnymstawie
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycie możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę  Orchowiec zaopatruje w wodę ok. 500 osób , mieszkańców następujących miejscowości: Orchowiec, Bogusław i Felicjan.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
lek. med. Mirosław Starzyński

Komunikaty

Komunikat o pogorszeniu jakości wody do spożycia w wodociągu Luberadz  2016-07-22

Komunikat nr 6 dotyczący poprawy jakości wody z wodociągu Jeżewo Stare, gmina Tykocin, powiat białostocki  2016-07-19

Komunikat o poprawie jakości wody do spożycia w wodociągu Leśnogóra  2016-07-19

komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm.Gorzków powiat krasnostwski - aktualizacja z dnia 18.07.2016r.  2016-07-18
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 15.07.2016r. z wynikami badania próbek wody nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych zawartych w załącznikach nr 1 część A oraz nr 3 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. , poz.1989).
W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 11.07.2016r. i stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Orchowiec gm. Gorzków.
Jednakże ze względu na pojawiające się okresowo przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w wodzie pochodzącej z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zalecił prowadzenie stałej dezynfekcji wody aż do odwołania oraz zobowiązał Wójta Gminy Gorzków do informowania mieszkańców zaopatrywanych w wodę przez WZZ Orchowiec o prowadzonej dezynfekcji.
Wodociaąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Orchowiec zaopatruje w wodę ok. 500 osób, mieszkańców następujących miejscowości: Orchowiec, Bogusław i Felicjan.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
lek. med.  Mirosław Starzyński

Komunikat nr 4 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Jeżewo Stare, gmina Tykocin, powiat białostocki  2016-07-14