mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
  • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otorcz, powiat janowski  2017-12-21
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 14.12.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz punktów, nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnej ilości parametrów mikrobiologicznych.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim w dniu 20.12.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził, iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20175 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok. 512 mieszkańców miejscowości Otrocz.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 23 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki  2017-12-19

Komunikat nr 22 dotyczący wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki  2017-12-18

Komunikat nr 21 dotyczący braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki  2017-12-14

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów , powiat parczewski  2017-12-13
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 11.12.2017 r. , pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę - Milanów, punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 11.12.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącą z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Milanów powiat parczewski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Milanów zaopatruje w wodę ok. 2600 mieszkańców miejscowości : Milanów, Kostry, Kopina, Czeberaki, Cichostów i Okalew.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel