mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
  • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 8/HK/2018 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki  2018-07-11

Komunikat nr 7/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu w Białosukni, gmina Goniądz, powiat moniecki  2018-07-06

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętó 155, 20-388 Lublin, powiat lubelski  2018-07-05

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 04.07.2018 r. , pobranymi w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Osmolicach gm. Strzyżewice, eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin punktów, stwierdził że woda poddawana uzdatnieniu spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A oraz część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 04.07.2018 r. ocenę, w której stwierdził iż woda z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w obecnym stanie nadaje się do celów spożywczych, picia przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk i zębów, kąpieli, prania, prac porządkowych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osmolice, gm. Strzyżewice eksploatowany przez Firmę Dyś s. c. Metów 1555, 20-388 Lublin, zaopatruje w odę ok. 3477 mieszkańców miejscowości: Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Osmolice, Pszczela Wola, Polanówka, Nowiny.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ochoża, powiat lubartowski  2018-07-04

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania próbek wody pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży, gm. Uścimów punktów monitoringowych wydał w dniu 02.07.2018 r., ocenę w której stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Ochoża, gm. Uścimów, zaopatruje wodę ok. 90 mieszkańców miejscowości Ochoży.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętó 155, 20-388 Lublin, powiat lubelski  2018-06-29

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 28.06.2018 r. pobranymi z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Metów155, 20-388 Lublin punków monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość parametrów mikrobiologicznych co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A oraz część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
w związku z powyższym PPIS w Lublinie wydał w dniu 28.06.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice gm. Strzyżewice eksploatowanego przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin i nakazał;
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia W Osmolicach do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych, w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania wzwody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet);
  • podjecie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody doz przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym oraz przedstawienie PPIS w Lublinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta;
  • niezwłoczne poinformowanie ludzi zaopatrywanych w wodę z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów i rąk, kąpieli, prania i prac porządkowych;
  • zapewnienia konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości.
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Osmolice gm,. Strzyżewice eksploatowany przez Firmę Dyś s.c. Mętów 155, 20-388 Lublin, zapatruje w wodę ok 3477 mieszkańców miejscowości Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Osmolice, Pszczela Wola, Polanówka, Nowiny.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel