mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
 • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 27/HK/2018 dot. poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu w Korzenistem, gm. Mały Płock w miejscowościach: Korzeniste, Rakowo Stare, Rakowo Nowe-gm. Mały Płock; Borkowo i Zaskrodzie kolonie gm. Kolno  2018-10-18

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Pawłówka gm. Rachanie, powiat tomaszowski  2018-10-18

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Tomaszowie Lubelskim po zapoznaniu się z badaniami próbek wody z dnia 18.10.2018 r. pobranymi w dniu 16.10.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Pawłówce, gm. Rachanie punktów monitoringowych, stwierdził przekroczenie dopuszczalnych wartości parametru mikrobiologicznego "bakterie grupy coli", co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z  obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Tomaszowie Lubelskim wydał w dniu 18.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Pawłówce i nałożył na administratora wodociągu obowiązek niezwłocznego:
 • poinformowania w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców;
 • zapewnienia odbiorcom wody możliwości korzystania z wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjęcia działań w kierunku ustalenia przyczyny pogorszenia się jakości wody;
 • przedłożenia harmonogramu realizacji działań naprawczych;
 • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotową sieć wodociągową do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
 • przedłożenia pozytywnych wyników badania wody.
Jednocześnie PPIS w Tomaszowie Lubelskim zezwolił na:
- utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwia odbiorcom korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe be4dzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pawłówce, zaopatruje w wodę ok. 299 mieszkańców miejscowości Pawłówka.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel

Komunikat nr 4 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Drelów gm. Drelów, powiat bialski  2018-10-17

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 15.10.2018 r. z punktów monitoringowych, stwierdził, iż woda spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku  powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w  dniu 17.10.2018 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Drelów zaopatruje wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka, Wólka Łózecka, Żerocin, Pereszczówka.


Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Wierzba gm. Stary Zamość, powiat zamojski  2018-10-17

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zamościu po zapoznaniu się w dniu 17.10.2018 r. z cząstkowym sprawozdaniem z badania próbek wody pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną wartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w dniu 17.10.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wierzba i nałożył na administratora wodociągu obowiązek:
 • niezwłocznego poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
 • przedłożenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu planu realizacji działań naprawczych wraz  z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Stary Zamość,
 • zapewnienia konsumentom wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej korzystającym dotychczas z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba,
 • podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z wodociągu do jakości odpowiadającym wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;
jednocześnie zezwolił na:
utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba zaopatruje w wodę ok. 3600 mieszkańców następujących miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Podstary Zamość, Chomęciska Małe, Chomęciska Duże, Podkrasne, Kol. Krasne, Borowina Sitaniecka, Majdan Sitaniecki, Na Wieś, Wólka Złojecka, Kol. Deszkowice, Ruskie Piaski.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Drelów gm. Drelów, powiat bialski  2018-10-12

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 10.10.2018r. punków monitorigowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Minist5ra Zdrowia z dnia 7 grudnia 32017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Białej Podlaskiej wydał w dniu 12.10.2018 r. decyzje w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drelów i nakazała administratorowi wodociągu:
 • unieruchomić wodociąg,
 • skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowościach Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka oraz Wólka Łózecka, Żerocin oraz Pereszczówka, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych;
 • przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia;
 • przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu, jednocześnie PPIS w Białej Podlaskiej zezwolił na :
 • - utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drelów zaopatruje w wodę ok. 2818 mieszkańców następujących miejscowości: Drelów, Łózki, Przechodzisko, Zahajki, Szóstka, Worsy, Aleksandrówka, Wólka Łózecka, Żerocin oraz Pereszczówka.


Z- Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w  Lublinie
Anna Strzyż