mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
  • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 2/HK/2019 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki  2019-03-07

Komunikat nr 1/HK/2019 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Mielnik, gmina Mielnik, powiat siemiatycki  2019-03-01

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, powiat kranostwski  2019-02-22

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 22.02.2019 r. z raportami z badania próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w załączniku nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 22.02.2019 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów zaopatruje w wodę ok. 340 mieszkańców miejscowości Latyczów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

komunikat z dn. 22.09.2019r. - wodoc. Baby  2019-02-22

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm.Krasnystaw, powiat krasnostawski  2019-02-18

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się w dniu 18.02.2019 r. z powiadomieniem o przekroczeniu, uzyskanym po pobraniu w ramach kontroli wewnętrznej próbek wody z wyznaczonego na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów punktów monitoringowego, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametru mikrobiologicznego, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1  część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Krasnymstawie wydał w dniu 18.02.2019 r. decyzję w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów oraz nakazał administratorowi wodociągu:
  • unieruchomić ww. wodociąg do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody;
  • do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia zapewnić wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania powyższego rozporządzenia;
  • podjąć działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody  z ww. wodociągu, a o terminie ich zakończenia poinformować PPIS w Krasnymstawie;
  • poinformować w sposób skuteczny wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów zaopatruje w wodę ok. 340 mieszkańców miejscowości Latyczów.Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel