mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
 • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Rudno gm. Michów, powiat lubartowski  2018-09-18

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniach 13.09.2018 r.,i  14.09.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rudno stwierdził, iż w badanym zakresie woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 17.09.2018 r. ocenę, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia  w wodę Rudno zaopatruje w wodę ok. 814 mieszkańców miejscowości Rudno, Elżbietów, Podlodówek oraz części miejscowości Gołąb.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
inspektor Sanitarny
w  Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Kraczewice gm. Poniatowa, powiat opolski  2018-09-18

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim po zapoznaniu się  w dniu 14.09.2018 r. z raportami z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kraczewice gm. Poniatowa punktów monitoringowych, stwierdził iż woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A i C do rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Opolu Lubelskim wydał w dniu 14.09.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kraczewice.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kraczewice zaopatruje w wodę ok. 1525 mieszkańców następujących miejscowości: Kraczewice Rządowe, Kraczewice Prywatne, Poniatowa Kolonia (I i II), Szczuczki Kolonia oraz mieszkańców Szczuczki gm. Wojciechów.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w  Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 19/HK/2018 dotyczący braku przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Spółdzielni Mieszkaniowej KROKUS w Sobolewie, gmina Supraśl , powiat białostocki  2018-09-18

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Suchodoły gm. Gościeradów, powiat kraśnicki  2018-09-17

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z raportami z badania próbek wody z dnia 14.09.2018 r., pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Suchodoły , punktów monitoringowych, stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 1 część A i C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. u. z 2017 r., poz.2294).

W związku z powyższym PPIS w Kraśniku wydał w dniu 14.09.2018 r./ decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Suchodoły i nakazał:
 • niezwłocznie poinformować wszystkich użytkowników wodociągu, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia  przez ludzi, tzn. do picia, przygotowywania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia rąk, kąpieli;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie  wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie PPIS w Kraśniku zezwolił na:
 utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę  Suchodoły zaopatruje w wodę ok. 920 mieszkańców następujących miejscowości: Suchodoły, Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
 w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Rudno gm. Michów, powiat lubartowski  2018-09-13

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 10.09.2018 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rudno stwierdził ponadnormatywną zawartość parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 12.09.2018 r. decyzję w której stwierdził break przydatności wody do spożycia przez ludzi z  wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rudno i nakazał:

 • niezwłocznie poinformować konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości;
 • unieruchomić z chwila otrzymania decyzji wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Runie w zakresie nie wyłączającym jednak możliwości dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody  do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów) - do czasu potwierdzonego badaniami akredytowanego laboratorium spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań higienicznych i zdrowotnych;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rudno zaopatruje w wodę ok. 814 mieszkańców miejscowości Rudno, Elżbietów, Podlodówek oraz części miejscowości Gołąb.

Z-Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż