mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
  • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
  • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
  • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz gm. Chrzanów, powiat janowski  2017-12-08
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 04.12.2017 r., stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 cześć A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r., poz. 1989), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim wydał w dniu 07.12.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ortocz i nakazał:
- niezwłoczne poinformowanie konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz że woda nie nadaje się do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów;
- przedłożenie harmonogramu realizacji działań naprawczych do PPIS w Janowie Lubelskim;
- przedstawienie PPIS w Janowie Lubelskim wyników badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w terminie dni od daty doręczenia decyzji;
- podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do stanu zgodnego z przepisami;
- zapewnienie konsumentom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych i gospodarczych (mycie, sprzątanie, pranie z zachowaniem temperatury minimum  600 C oraz innych celów domowych - spłukiwanie toalet).
Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.
Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok 512 mieszkańców miejscowości Orocz.

Z - CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowgeo zaopatrzenia Gródki, gm. Turobin, powiat biłgorajski  2017-11-17
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniach 13.11.2017 r. oraz 15.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru sanitarnego z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki punktów, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, w związku z powyższym w dniu 17.11.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gródki.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gródki zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Huta Turobińska, Tokary, Kolonia Otrocz, Kolonia Kondraty.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowgeo zaopatrzenia Wrzosów, gm. Borki, powiat radzyński  2017-11-17

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radzyniu Podlaskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 14.11.2017 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów punktów, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych,  w związku z powyższym w dniu 16.11.2017 r. wydał decyzję, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Wrzosów.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wrzosów zaopatruje w wodę ok. 380 mieszkańców miejscowości Wrzosów.


Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki  2017-11-16

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 07.11.2017 r. pobranych z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych                 i w związku z powyższym wydał w dniu 13.11.2017 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gościeradów Kolonia - Salomin, gm. Gościeradów, powiat kraśnicki.


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gościeradów Kolonia - Salomin zaopatruje w wodę ok.470 mieszkańców następujących miejscowości:Gościeradów Kolonia i Salomin.
 
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor  Sanitarny
w Lublinie
Irmina  Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród , powiat zamojski  2017-11-15

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody z dnia 10.11.2017 r. pobranych z wyznaczonych  na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę  w Krasnobrodzie  punktów monitoringowych, nie stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i w związku z powyższym wydał w dniu 13.11.2017 r. decyzję w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród, gm. Krasnobród, powiat zamojski.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Krasnobród zaopatruje w wodę  ok. 3410 mieszkańców następujacych miejscowości: Podklasztor, Podzamek, Nowa Wieś, Borki, Krasnobród.Z - Ca Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie

Anna Strzyż