mapa serwisu 

Ostatni komunikat ostrzegawczy

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski  2017-10-16

Lublin, dnia 16.10.2017 r.
 
 
Komunikat nr 1
o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski
 
 
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniach 12.10.2017 r. i 13.10.2017 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część A i nr 3 część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).
 
W związku z powyższym PPIS w Lubartowie wydał w dniu 14.10.2017 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Firlej, gm. Firlej, powiat lubartowski i nakazał:
 • unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju - do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez wodę z tego wodociągu wymagań przepisów w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • poinformowanie z chwila otrzymania niniejszej decyzji ludzi zaopatrywanych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju, gmina Firlej o braku przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, w tym o szkodliwości dla zdrowia i życia używania tej wody w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzy, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów, kąpieli;
 • prowadzenie z chwilą otrzymania niniejszej decyzji stałej dezynfekcji wody w całej sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do czasu potwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie spełnienia przez przedmiotową wodę wymagań przepisów w zakresie grupy coli w 100 ml badanej wody;
 • doprowadzenie wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Firleju do stanu zgodnego z przepisami w zakresie bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju zaopatruje w wodę ok. 1178 mieszkańców następujących miejscowości: Firlej, Osiedle Serock.

 

Lubelski Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikaty

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta - powiat zamojski  2018-04-18

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 16.04.2018 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta punktów monitoringowych stwierdził ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Zamościu wydał w  dniu 18.04.2018 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stara Huta i nakazał:
 • niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
 • zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zamościu harmonogram realizacji działań naprawczych wraz z terminem  ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta Krasnobród;
 • podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na :

utrzymanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania     z wody do celów sanitarnych: spłukiwanie toalet.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stara Huta zaopatruje w wodę ok. 594 mieszkańców następujących miejscowości: Stara Huta, Hucisko, Potok Senderki, Malewszczyzna.

Z- CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

w Lublinie

Anna Strzyż

Komunikat nr 3 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski gm. Józefów, powiat biłgorajski  2018-03-19
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranymi w dniu 07.03.2018 r. , wydał w dniu 16.03.2018 r. decyzję , w której stwierdził przydatność wody do spożycia pochodzącej z ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majadan Nepryski zaopatryje w wode ok. 2367 osób, mieszkańców następujących miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt - Osada, Hamwernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt.


Z-CA Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w Lublinie
Anna Strzyż

Komunikat nr 1 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski gm. Józefów, powiat biłgorajski  2018-02-26
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 21.02.2018 r. stwierdził przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 A i nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2294).
W związku z powyższym PPIS w Biłgoraju wydał w dniu 23.02.2018 r. decyzję , w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Majdan Nepryski i nakazał:

 • Poinformować w sposób skuteczny konsumentów o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi;
 • Zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu, wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej;
 • Przedłożyć harmonogram realizacji działąń naprawczych i poinformować o powyższym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Biłgoraju;
 • Podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom Higienicznym i zdrowotnym;

jednocześnie zezwolił na:

utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych: pranie w temperaturze 600 C, spłukiwanie toalet i sprzątanie.


Ponowne dopuszczenie wody doi spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Majdan Nepryski zaopatruje w wodę ok. 2367 mieszkańców następujących miejscowości: Długi Kąt, Długi Kąt - Osada, Hamernia, Majdan Nepryski, Samsonówka, Siedliska, Tartak Długi Kąt.

Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie

Irmina Nikiel

Komunikat nr 2 o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otorcz, powiat janowski  2017-12-21
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Janowie Lubelskim po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 14.12.2017 r. z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz punktów, nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnej ilości parametrów mikrobiologicznych.
W związku z powyższym PPIS w Janowie Lubelskim w dniu 20.12.2017 r. wydał decyzję , w której stwierdził, iż woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Otrocz spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 20175 r. , w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).


Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Otrocz zaopatruje w wodę ok. 512 mieszkańców miejscowości Otrocz.
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Lublinie
Irmina Nikiel

Komunikat nr 23 dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka gmina Łapy, powiat białostocki  2017-12-19